Imadium

Kasy Fiskalne i nie tylko - Blog

Dostępność kas z kopią elektroniczną

Email Drukuj

Kasy fiskalne z kopią elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących, mogą być sprzedawane tylko do końca 2022 roku. W praktyce oznacza to, że obecnie dostępne są już jedynie nieliczne modele, których produkcja wygasa stopniowo wraz z dostępnością komponentów. Jeżeli więc planujesz zakup kasy z kopią elektroniczną, można zrobić to tylko do końca br. czyli 2022 i warto to uczynić jak najszybciej, bowiem producenci zamykają już powoli ich produkcję. Niektórzy deklarują, że ostatnie sztuki zejdą z linii w październiku, zatem jest to ostatni dzwonek, by zarezerwować sobie kasę fiskalną z kopią elektroniczną.

 

Jak uzyskać dodatkowy zwrot za kupno kasy online?

Email Drukuj

Oprócz 700 zł zwrotu z Urzędu Skarbowego dla nowych przedsiębiorców lub przymuszonych do wymiany na online, producenci kas marki Novitus i Elzab oferują 200 zł zwrotu za kasę fiskalną online w zamian za podpisanie umowy na terminal płatniczy w Polsce Bezgotówkowej. Jak to działa? W skrócie:

1. Kupujesz odpowiednią dla siebie kasę online Novitus lub Elzab.

2. Podpisujesz umowę na terminal płatniczy z firmą PayTel w Polsce Bezgotówkowej (można podpisać umowę na 1 rok, czyli bez kosztów do 100 tys. obrotu na terminal)

3. Wypełniasz odpowiedni formularz na stronie: https://www.kasazaterminale.pl/formularz

4. Po okresie weryfikacji danych z formularza otrzymujesz zwrot 200 zł na podany w formularzu nr konta.

Można odzyskać maksymalnie 600 zł (3 zestawy kasa+terminal). Czas trwania Promocji: do dnia 30.06.2020 z możliwością jej przedłużenia.

Oczywiście zarówno kupno kasy jak i formalności związane z podpisaniem umowy na terminal z firmą PayTel najlepiej zrealizować u jednego Partnera Novitus lub Elzab, czyli takiego, który również współpracuje z firmą PayTel. Klientów z okolic Łodzi zapraszamy oczywiście do nas :) 

I jeszcze małe przypomnienie:  Z programu Polska Bezgotówkowa mogą skorzystać małe firmy, które nie oferowały płatności bezgotówkowych przez ostatni rok. Nie mogą do niego przystąpić "sieci" powyżej 5 placówek oraz operatorzy automatów typu: biletomaty, parkomaty, bankomaty itp. Nie jest wymagany minimalny obrót, przedsiębiorca może zainstalować do 3 takich terminali i na każdym z nich jest zwolniony z opłat czynszu przez 12 miesięcy i z prowizji do 100 tys. obrotu bezgotówkowego. Uwaga: do Programu można przestępować tylko do końca bieżącego roku.

Zapraszamy! 

Terminy wymiany kas na online (on-line)

Email Drukuj

Poniżej najważniejszy fragment ustawy, dotyczącej wymiany kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii lub kopii papierowej na tzw. kasy online:

"Art. 145b. 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. – do: a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. − do: a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. − do świadczenia usług: a) fryzjerskich, b) kosmetycznych i kosmetologicznych, c) budowlanych, d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, e) prawniczych, 15 f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu."

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503

 

Kasy Online - Dostępność pod koniec 2019 roku

Email Drukuj

Właśnie otrzymaliśmy wiadomość od jednego z producentów kas fiskalnych, że nie może przyjąć od nas zamówienia, bo nie jest w stanie przewidzieć terminu realizacji. Chodzi o określony model małej kasy online. Z jakiego powodu nie ma ich w ciągłej sprzedaży? Otóż takie zawirowania powodują zazwyczaj zmiany w ustawie i przymuszenie pewnych grup podatników do zakupu lub wymiany kas fiskalnych. Z pozoru wydaje się, że nastał okres żniw dla producentów i serwisów, ale to nie do końca tak jest. Każdy ma określony kapitał i "moce przerobowe". Jeśli wyprodukuje/zakupi za mało kas, może stracić klientów. Jeśli wyprodukuje/zakupi za dużo, może zostać z zamrożonym kapitałem. W ciągu ostatnich 10 lat dwa razy zdarzyła się sytuacja, że kas fiskalnych na rynku po prostu brakło. Obecnie, gdy w sprzedaży są równolegle kasy z kopią elektroniczną oraz online w różnych wersjach, wszyscy mają co najmniej podwojone stany magazynowe. Należy wziąć jeszcze pod uwagę, że ustawa obowiązuje dopiero od maja a już od 1 stycznia 2020 kasy online będą obowiązkowe dla całej branży paliwowej (sprzedaż paliw) oraz dla świadczących usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji. Ruch już się zaczął, bo przygotowanie kasy do pracy zajmuje sporo czasu a fiskalizacja online trwa prawie godzinę. Zatem, jeśli planujesz zakup kasy w najbliższych miesiącach, nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, bo w serwisach mogą być kolejki a z dostępnością poszczególnych modeli kas może być różnie.

 

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Email Drukuj

Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych wnosi też Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Kasom rejestrującym jest poświęcone prawie 10 stron dokumentu (cały Rozdział 3), na których szczegółowo opisane są obowiązki użytkowników kas oraz podmiotów prowadzących serwis kas fiskalnych. Większość z ich jest wszystkim znana i stosowana, ale kilka rzeczy warto wyjaśnić. Generalnie przepisy określają, że przegląd techniczny kasy powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata. Polscy producenci dają jednak gwarancję 5 lat na pamięć fiskalną pod warunkiem wykonywania przeglądów rocznych (które zazwyczaj są o połowę tańsze a bardzo potrzebne kasom mało używanym). Roczny harmonogram ma jeszcze ten plus, że stanowi "wentyl bezpieczeństwa", gdy nam termin przeglądu się przesunie z przyczyn niezależnych, bowiem ustawa przewiduje karę 300 zł za brak przeglądu w terminie. Wykonując przeglądy co roku możemy sobie pozwolić na małe przesunięcia.

Poniżej odpowiednie fragmenty ustawy:

"6ka. W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.

6l. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6j i 6ka, stanowią dochód budżetu państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6j i 6ka."

 

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących cd.

Email Drukuj

Trzeci ważny punkt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, dotyczy zmiany serwisu, sprawującego opiekę nad kasą fiskalną. Tylko do 30 czerwca 2019 roku wymagana jest zgoda serwisu centralnego na taką zmianę. Od 1 lipca 2019 roku można jej dokonać, zgłaszając się do odpowiedniego dla siebie serwisu, widniejącego w wykazie aktualnych serwisantów, a potem w ciągu 5 dni powiadomić o fakcie serwis główny.

Poniżej odpowiednie fragmenty rozporządzenia:

"§ 9. 1. Podatnicy używający kas: ...

3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.

4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50."

 

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących cd.

Email Drukuj

Drugi ważny punkt nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących:

Do dnia 31 lipca 2019 roku podatnicy prowadzący dotychczas ewidencję na kasach fiskalnych, zobowiązani są do zmiany oznaczeń literowych stawek podatku na urządzeniach.

W skrócie:

A oznaczało podatek VAT 23% i tak zostaje

B oznaczało podatek 8% i tak zostaje

C oznaczało 0% a teraz jest 5%

D oznaczało 5% a jest 0%

i stawka zwolniona była G a jest E.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich użytkowników kas, również tych zwolnionych z VAT. Proszę zauważyć, że dotychczas przy każdym zaprogramowanym towarze/usłudze była literka G, a teraz ma być E.

Jeśli ktoś "rozumie i czuje" jak działa kasa, można samemu zmienić jej te ustawienia, nie trzeba wzywać serwisu. Tylko uwaga: w kasie możliwa jest zmiana stawek VAT tylko 30 razy, potem kasa się blokuje, czyli pamięć fiskalna do wymiany (a w kasach dwurolkowych nawet pamięci fiskalnej od 1 maja br. wymieniać już nie wolno). Później jeszcze trzeba zmienić oznaczenia literowe stawek przy towarach.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich użytkowników kas, również tych zwolnionych z VAT. Proszę zauważyć, że dotychczas przy każdym zaprogramowanym towarze/usłudze była literka G, a teraz ma być E, zatem każdy towar/usługę należy pojedynczo edytować i zmienić przypisaną literę oznaczającą aktualnie stawkę zwolnioną.

Poniżej odpowiednie fragmenty rozporządzenia, choć, jak zawsze, polecamy zapytać księgowego:

"§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: ...

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób: a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%, c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku, f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

6) przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5; ...

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług."

 

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących

Email Drukuj

Dnia 1-go maja 2019 roku weszło nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących a wraz z nim mnóstwo zmian. Trudno wszystko ogarnąć jednocześnie, więc na początek najpilniejszy termin:

Wszyscy podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych zobowiązani są zapoznać osoby obsługujące kasy, o zasadach prowadzenia tejże ewidencji a osoby obsługujące kasy powinny podpisać oświadczenie (wg wzoru z rozporządzenia zał. 1 str. 20 i 21) o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Do 31 maja 2019 roku do podpisania takiego oświadczenia zobligowani są wszyscy działający przed wejściem tego przepisu.

Poniżej odpowiednie fragmenty rozporządzenia: 

"§ 6 ...

3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.

6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia

§ 58.

Osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r."

Link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000816

Oczywiście ta wiadomość jest tylko sygnałem do zgłębienia tematu, bo prawnikami ani księgowymi nie jesteśmy :)


 

Od 1 maja 2019 zwrot 700 zł tylko za kasy online

Email Drukuj

Szanowni Przedsiębiorcy!
Po wejściu nowej ustawy czyli od 1 maja 2019 odpis 700 zł z Urzędu Skarbowego będzie przysługiwał tylko na kasy online (dostępne dopiero od maja 2019). Jeśli planujecie wkrótce zakup kasy fiskalnej i wolelibyście pracować na kasach nie łączących się z Repozytorium Ministerstwa, i przysługuje Wam odpis 700 zł na kasę fiskalną, to warto zakup przyśpieszyć. Oczywiście nie dotyczy ta sugestia branż przewidzianych w ustawie do wymiany na kasy online. Dla przypomnienia są to: mechanicy, wulkanizatorzy, sprzedawcy paliw, hotele, gastronomia, sprzedaż węgla, fryzjerzy, kosmetyczki, budowlańcy, lekarze, prawnicy i fitness. To tak wg naszej wiedzy, ale warto skonsultować wszystko z księgowymi.

 

Terminale płatnicze z Polska Bezgotówkowa w urzędach

Email Drukuj

Od kilku miesięcy działa w Polsce Program Polska Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie i promocję obrotu bezgotówkowego poprzez oferowanie przedsiębiorcom terminali płatniczych, których koszty użytkowania przez pierwszy rok pokrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa. Jako firma instalująca terminale, faktycznie odczuliśmy wzmożony ruch na rynku i wzrost liczby klientów. Od 1 -go września br. program został rozszerzony o sektor publiczny. Tym samym obejmuje on swoim działaniem takie instytucje jak: urzędy, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, szpitale, przychodnie, parki narodowe, przedsiębiorstwa komunalne, fundacje i stowarzyszenia. W ramach programu, w zależności od rodzaju Jednostki Publicznej, może ona zainstalować i korzystać bezpłatnie z terminali płatniczych od 1 roku do 3 lat nawet we wszystkich punktach kasowych. Koszty pokrywa Fundacja Polska Bezgotówkowa. Więcej informacji na stronie: https://www.polskabezgotowkowa.pl/

Jako przedstawiciel firmy PayTel, która wdraża terminale płatnicze w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, zapraszamy do składania zapotrzebowania na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wystarczy podać nazwę i NIP Jednostki Publicznej oraz nr tel. do osoby decyzyjnej.


 

Gdzie podpisać umowę na terminal płatniczy w ramach programu Polska Bezgotówkowa

Email Drukuj

Głośno się zrobiło o terminalach płatniczych bez kosztów przez rok w ramach programu Polska Bezgotówkowa, ale jednocześnie pojawiło się wielu klientów zaniepokojonych doniesieniami o niekorzystnych zapisach w umowach. Sęk w tym, że program jest jeden, a agentów rozliczeniowych kilkunastu. Ale po kolei.

Wiemy, że przez rok fundacja pokrywa koszty najmu terminala i prowizję do 100 tys. obrotu.

Wiemy, że do programu przystąpić mogą małe firmy, które nie oferowały płatności kartą przez ostatnie 12 m-cy.

Teoretycznie wydaje się, że jeden program, więc nie ma znaczenia, gdzie podpiszemy umowę. Jednak tak nie jest. Słyszymy od klientów, że ich znajomi nieopatrznie podpisali umowy, w których wyraźnie jest zapisana kwota 850 zł za jej zerwanie. Niektórym przedstawia się propozycję podpisania umowy na 4 lata. Są np. ukryte tzw. opłaty za transakcje od drugiego roku lub wyższe prowizje za karty biznesowe  albo opłaty dodatkowe za komunikację GPRS. Trudno prześledzić wszystkich agentów i wszystkie rodzaje umów, by wybrać najkorzystniejszą, ale na pewno lepiej podpisać umowę w placówce stacjonarnej niż u przejezdnego przedstawiciela. Ci bowiem często bez skrupułów podsuwają klientom niekorzystne warianty umowy, bo wiedzą, że więcej nikt ich tu nie zobaczy. Placówka stacjonarna buduje swoje relacje z klientem na długo, dlatego w jej interesie jest, by klient otrzymał ofertę najbardziej dostosowaną do jego potrzeb i najkorzystniejszą. Osobiście kilka razy wymawialiśmy umowy kontrahentom, bo ich działania uznawaliśmy za nieetyczne bądź niekorzystne dla klienta. Niestety, to jak działa dana firma, ujawnia się dopiero podczas współpracy. Czasem cierpiał klient, czasem my. Ale firmie PayTel, z którą współpracujemy już kilka lat w zakresie terminali płatniczych, nie mamy nic do zarzucenia. Wręcz przeciwnie: szanuje nas jako partnera i szanuje naszych klientów. Umowy są przejrzyste, bez ukrytych kosztów i nie są aneksowane w trakcie trwania. Instalacja terminala i szkolenie z obsługi jest bezpłatne. Pieniądze nie są przetrzymywane i trafiają na konto klienta w ciągu dwóch dni roboczych, a dowolne raporty udostępniane są bezpłatnie. Obecnie w ramach programu Polska Bezgotówkowa chyba tylko z firmą PayTel możemy podpisać umowę 12 - miesięczną czyli tylko na 12 bezpłatnych miesięcy (oczywiście prowizję do 100 tys. obrotu pokrywa Polska Bezgotówkowa).

Zatem, jeśli chcesz podpisać umowę na terminal płatniczy w ramach programu Polska Bezgotówkowa, polecamy PayTel jako agenta rozliczeniowego. I oczywiście miło nam będzie powitać w gronie naszych klientów Uśmiech ZAPRASZAMY! Wystarczy zadzwonić: 510228687 lub napisać: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 terminal płatniczy PayTel 

Terminale płatnicze bezpłatne przez pierwszy rok dla małych firm

Email Drukuj

Firma PayTel S.A., z którą współpracujemy w zakresie płatności bezgotówkowych, przystąpiła do programu "Polska Bezgotówkowa". Umożliwia on małym firmom korzystanie z terminala płatniczego, czyli przyjmowanie płatności kartą bez opłat czynszu i prowizji przez 12 miesięcy. I nie ma tu żadnych "haczyków", bowiem koszty pokrywane są przez Fundację Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich. Z programu mogą skorzystać małe firmy, które nie oferowały płatności bezgotówkowych przez ostatni rok. Nie mogą do niego przystąpić "sieci" powyżej 5 placówek oraz operatorzy innych automatów typu: biletomaty, parkomaty, bankomaty itp. Nie jest wymagany minimalny obrót, przedsiębiorca może zainstalować do 3 takich terminali i na każdym z nich jest zwolniony z opłat czynszu przez 12 miesięcy i z prowizji do 100 tys. obrotu bezgotówkowego. Zapraszamy!

Dopisuję, bo pojawił się nowy szczegół: Taksówkarze mogą otrzymać bezpłatne terminale w ramach Programu Polska Bezgotówkowa nawet jeśli działają pod korporacją.


 

Kasy fiskalne w 2018 roku

Email Drukuj

W 2018 roku ustaje ważność zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej kolejnych grup podatników. W związku z tym, najpóźniej do 31 marca 2018 roku bez względu na osiągane obroty, w kasy będą musieli się zaopatrzyć przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie wymiany walut (z wyłączeniem banków i kas oszczędnościowo-kredytowych) oraz w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, sal tanecznych, dyskotek i przedstawień cyrkowych. 

Dla wszystkich branż niewyszczególnionych w Rozporządzeniu utrzymano limit obrotu na poziomie 20 tys.

 

Jednolity Plik Kontrolny

Email Drukuj

Dużo mówiło się o wymianie kas fiskalnych na kasy online. Miało to nastąpić szybko i zdecydowanie. Temat jednak nie jest łatwy i obecne projekty przewidują, że pierwsze kasy online będą instalowane dopiero pod koniec roku 2018 u przedsiębiorców sprzedających paliwa płynne oraz świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne. Trochę odetchnęliśmy, bo zawsze wprowadzane nowości wiążą się z nieprzewidzianymi niespodziankami, a więc i kumulacją prac serwisu.

Względnie cicho i bez emocji pojawił się nowy obowiązek dla właścicieli firm zwany Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Dotyczy on tylko tzw. VAT-owców, czyli tych którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Większe firmy są nim już objęte, a od 1 stycznia 2018 roku zobowiązuje on również właścicieli mikroprzedsiębiorstw do składania bez wezwania pliku JPK_VAT co miesiąc, a dokładniej do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. W tym celu można skorzystać z bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0 lub komercyjnego oprogramowania. Pierwsze rozwiązanie polega na ręcznym wprowadzeniu do arkusza kalkulacyjnego pobranego ze strony www.jpk.mf.gov.pl danych ze swojego rejestru VAT i przesłanie go za pomocą profilu zaufanego. Drugie stosują zazwyczaj firmy, które już pracują na jakimś programie do fakturowania lub sprzedażowo-magazynowym. Wśród dostępnych rozwiązań są takie, które z jednego modułu pozwalają wygenerować wszystkie wymagane przez Ministerstwo Finansów pliki kontrolne, jednak są i takie, które do wykonania tego zadania wymagają rzadko używanego przez mikroprzedsiębiorców modułu księgowego. Trzeba spokojnie przygotować się do tematu, analizując swoje potrzeby, wymagania ministerstwa i możliwości danego programu. Nie warto się spieszyć, bo można kupić coś, co zupełnie nie będzie przydatne i wręcz skomplikuje nam pracę. Również należy wziąć pod uwagę, że większość księgowych deklaruje, że będzie wysyłać potrzebne pliki w imieniu klientów, zatem od rozmowy z nimi należałoby zacząć rozeznawanie sprawy. Przedsiębiorców, którzy rozliczają się samodzielnie, zapraszamy po więcej informacji do kontaktu telefonicznego: 508 103 943 lub do siedziby firmy.

Dodam, że wszystkie programy komercyjne przed przesłaniem należy podpisać Podpisem Elektronicznym, co niestety stanowi dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy.

 

Co wiemy o kasach on-line

Email Drukuj

Wstępnie mówi się, że pierwsze kasy on-line będą instalowane od stycznia 2018 roku. Wymiana wszystkich urządzeń fiskalnych w Polsce ma trwać 3 lata. W pierwszej kolejności wymienione będą te z najstarszą datą homologacji (baaardzo z grubsza pokrywa się ona z czasem zakupu). Ma być opracowana wspólna baza kodów towarowych, które będą umieszczane na e-paragonach, a pierwsze prototypy urządzeń mają być podobno we wrześniu.

Na tę chwilę wiemy, że wydano rozporządzenie, określające parametry techniczne nowych kas, podobno nawet coś jest testowane...

Kasy on-line mają obsługiwać transakcje bezgotówkowe, czyli płatności kartą, doładowania, bilety itd. oraz ma być opracowana wspólna baza kodów towarowych, które będą umieszczane na e-paragonach.

Ze strony Novitus:

"Każda kasa będzie musiała komunikować się z repozytorium (serwerem Ministerstwa Finansów) i zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazywać do niego żądane dane - zazwyczaj będą to paragony, raporty dobowe i zdarzenia zarejestrowane na kasie od ostatniego połączenia z repozytorium. Komunikacja kas z repozytorium odbywać się będzie poprzez dowolne łącze internetowe: przewodowe Ethernet, WiFi, GSM.

Każda kasa będzie miała mechanizm drukujący a wydruk każdego paragonu będzie zawsze obowiązkowy. eParagon, czyli przekazanie klientowi elektronicznej postaci paragonu będzie dodatkową możliwością każdej kasy fiskalnej. Każdy nabywca będzie mógł zarejestrować na specjalnej stronie internetowej swój adres e-mail i otrzyma do niego identyfikator w postaci kodu cyfrowego (kreskowego). Może również podać identyfikator swojej karty kredytowej. Przekazując sprzedawcy swój „kod nabywcy” podczas zakupów lub przy płatności kartą jej identyfikator jest przekazywany do kasy. Na podstawie tych danych kasa pobiera z serwera adres email nabywcy i przesyła na niego paragon w postaci elektronicznej."

 

Kasy on-line

Email Drukuj

Wychodząc naprzeciw potrzebom, przeciwdziałając obawom klientów i niepewności, związanej z wprowadzeniem kas on-line, Novitus uruchomił nowy program wspierający, dający prawo do promesy każdemu klientowi, który zakupi urządzenie fiskalne po 01 kwietnia 2017, czyli od teraz do końca br. Na jej podstawie podatnik może zamiennie: 

skorzystać z modernizacji urządzenia, dostosowującego go do nowych przepisów w cenie 490 zł netto lub uzyskać rabat do 20% na zakup nowego urządzenia z aktualnej oferty. 

Stawiam tezę, że w tej sytuacji, wygrają ci, którzy kupią kasy w tym roku, bo:

1. Ominie ich cały bałagan związany z wprowadzaniem kas on-line,

2. Kupią kasy w korzystnych cenach, bo teraz serwisy wyprzedają urządzenia,

3. Jeśli jest to pierwsza kasa, to otrzymają zwrot 700 zł z US, a potem dopłacą tylko 490 zł netto na przystosowanie kasy do nowych przepisów lub zyskają rabat na nową kasę.

Wymiana wszystkich urządzeń fiskalnych w Polsce ma trwać 3 lata (pomyślny wariant). W pierwszej kolejności wymienione będą te z najstarszą datą homologacji (baaardzo z grubsza ujmując: te najstarsze). Biorąc pod uwagę, że przy codziennym użytkowaniu kasy, jej pamięć zapełnia się po 5 latach, może się zdarzyć, że kasa kupiona w tym roku, spokojnie te 5 lat przepracuje, bo np. operacja wymiany się przedłuży lub po prostu przesunie w czasie.

Niestety, czy mam rację, przekonamy się dopiero za co najmniej rok.

Szczegóły Promesy Novitus On-line ready: http://online.novitus.pl/ 

Zanim kupisz kasę fiskalną przez internet

Email Drukuj

Przed wszystkim sprawdź, czy kasę sprzedaje firma czy osoba prywatna.

Jeżeli sprzedaje firma:

1. Sprawdź, czy serwisant ma aktualne uprawnienia serwisowe dla danego typu kas (ważną legitymację)

2. Sprawdź, czy kasa, którą kupujesz ma ważną homologację.

3. Zapytaj o koszt przeglądu okresowego i sposób jego przeprowadzenia.

4. Zapytaj o koszt likwidacji kasy a w szczególności o sposób, w jaki serwisant zrobi odczyt i podpisze protokół zamknięcia kasy w Twoim Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli sprzedaje osoba prywatna pierwszym krokiem powinno być upewnienie się, że kasa nie była fiskalizowana lub jest po wymianie pamięci fiskalnej oraz znalezienie serwisu, który będzie mógł/zechce podjąć się opieki serwisowej i z nim przestudiować powyższe punkty.

 

Novitus next?

Email Drukuj

Novitus zapowiada nowość: wkrótce w sprzedaży "niezwykła" kasa Novitus next. Jak opisuje producent: "Idealna dla klienta nowoczesnego i wymagającego, a jednocześnie ceniącego funkcjonalność." Tak oto zaczyna się nowa era urządzeń fiskalnych: połączenie tabletu z systemem android z kasą i drukarką fiskalną jednocześnie. Więcej na: http://next.novitus.pl/

Tu można obejrzeć film o urządzeniu: Wejdź

Novitus next

 

Bez ogródek, czyli dlaczego zrezygnowaliśmy ze sprzedaży importowanych „tanich” kas fiskalnych.

Email Drukuj

Generalnie, by nie działać na szkodę klienta. Bo cóż z tego, że kupi on tanią kasę, gdy oszczędność jest pozorna? Po pierwsze awaryjność tych kas jest zdecydowanie większa niż w kasach polskiej produkcji. Po drugie naprawa i wszystkie koszty serwisu importera są co najmniej dwukrotnie większe niż u polskiego producenta. Po trzecie: kasy są przestarzałe technologicznie i ktokolwiek pracował na polskiej kasie, dotykając kasy importowanej czuje, że się cofa..., czasem bardzo. Po czwarte: 80% naszych klientów, po pewnym czasie pracy na „taniej” kasie importowanej, stwierdzało, że właściwie lepiej było trochę dołożyć i kupić polską kasę.

Gdzie te kasy spełniały bez większych kłopotów swoją rolę? Na przykład mały sklep obuwniczy czy odzieżowy, tam gdzie wystawiamy kilka, kilkanaście paragonów dziennie. Abolutnie nie dawały rady (tzn. przyprawiały właścicieli i nas o ból głowy) nawet w bardzo małych sklepach spożywczych czy salonikach prasowych. Ale uwaga! Nie sprawdzały się również w firmach, gdzie wystawia się bardzo mało np. kilkanaście paragonów w roku. A to z tej prostej przyczyny, że obsługujący kasę nie miał możliwości utrwalić sobie umiejętności pracy na mało intuicyjnej maszynie. Rozsądek podpowiada też, że jeżeli wystawiasz kilkanaście paragonów w roku, to kasa „wystarczy” Ci na bardzo wiele lat pracy, zatem lepiej zaopatrzyć się w nowoczesne urządzenie, by za kilkanaście lat nie męczyć się na archaicznej kasie, gdy wokół otaczać Cię będzie prawdopodobnie jeszcze więcej nowinek technicznych niż dziś.

 

Kiedy można odsprzedać kasę fiskalną?

Email Drukuj

  Taka oto sytuacja: Klient dostał dotację na założenie działalności, kupił m.in. kasę fiskalną, ale jej nie fiskalizował, bo nie miał takiego obowiązku, po roku firmę zamknął, a teraz kasę chce sprzedać. Teoretycznie kasa nadaje się do sprzedaży: ma ważną homologację i nie była wprowadzona w tryb fiskalny czyli NIP nie został trwale zapisany. Tylko kto kupi kasę fiskalną bez faktury? A jak wystawić legalnie fakturę, jeśli firma zamknięta i rozliczona w US?
  Zatem Drodzy Potecjalni Przedsiębiorcy! Jeśli kupujecie kasę fiskalną, której nie musicie od razu fiskalizować i zakładacie, że "jak biznes nie wypali, to się kasę sprzeda", to wybierzcie kasę z długim terminem ważności homologacji i pamiętajcie, by odsprzedać ją zanim zamkniecie firmę.

 

Ratunku, wystawiłam paragon na 44 100 zł zamiast na 100!

Email Drukuj

Zdarzają sie takie telefony, szczególnie na początku pracy na kasie fiskalnej. Cóż wtedy robimy? Jeśli mamy jeszcze otwarty paragon, to wycofujemy się z kwoty (na kasie Novitus klawisz C) lub usuwamy całą pozycję (na Novitus: F korekta F Usuń). Jeśli paragon już jest zamknięty, należy klientowi wystawić poprawnie nowy paragon, a ten błędny wpiąć w zeszyt pt. np." Błędne paragony" (może to być zwykły zeszyt szkolny odpowiednio opisany). Później księgowa powinna odliczyć kwotę z błędnych paragonów od sprzedaży na raporcie miesięcznym.

 

Czy można przyjąć zwrot towaru bez paragonu?

Email Drukuj

Według informacji zamieszczonych 14 marca 2016 roku przez Novitus na FB, paragon fiskalny jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży. Gdy klient próbuje zwrócić towar nie mając paragonu, powstaje problem, jak skorygować ową sprzedaż. Otóż według organów podatkowych, dopuszczalne jest zastąpienie oryginału paragonu np. wydrukiem z terminala płatniczego, dowodem zapłaty kartą kredytową, dowodem przelewu na konto sprzedawcy, wyciągiem z rachunku bankowego lub potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży przesłane za pomocą email.

Więcej: https://www.facebook.com/Imadium/?ref=bookmarks

 

Zarezerwuj sobie kasę na 1 marca 2015

Email Drukuj

Wspomniana wcześniej ustawa została podpisana, zatem w 2015 roku ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, bez względu na obroty, będą musieli prowadzić m.in.:

  • mechanicy (naprawa samochodów, motocykli, motorowerów, opon i kół, wymiana opon i kół, badania i przeglądy techniczne)

  • lekarze i dentyści,

  • fryzjerzy, kosmetyczki,

  • prawnicy (również doradcy podatkowi, z wyjątkiem notariuszy)

  • świadczący usługi gastronomiczne

  • sprzedający niezapisane nośniki danych, perfumy i wody toaletowe

Szczerze mówiąc wolałabym, by prawo było na tyle przyjazne, że przedsiębiorcy sami chcieliby "wejść w kasy", by mieli z tego korzyść... W obecnych realiach jednak możemy jedynie zaplanować sprawne przeprowadzenie sprzedaży dużej grupie klientów jednocześnie, co wcale nie jest łatwe, bo zazwyczaj każdy zostawia kupno kasy na ostatnią chwilę. A kasy fiskalnej nie kupuje się tak jak bułki w sklepie. Kasę należy przede wszystkim zaprogramować towarami, które sprzedajesz, trzeba nauczyć się ją obsługiwać, wykonywać raporty, uzupełnić całą listę formalności i w końcu zfiskalizować. Naprawdę warto przygotować się wcześniej do tematu.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, żaden z producentów nie przewidział wówczas, iż ustawa zmusi do zakupu kasy tak dużą grupę przedsiębiorców, że małych kas na polskim rynku zabraknie. Klienci kupowali kasy przestarzałe lub z wyższej półki, byle tylko wywiązać się z obowiązku narzuconego przez ustawodawcę. Chcielibyśmy w przyszłym roku uniknąć takiej sytuacji, dlatego namawiamy do zainteresowania się tematem już teraz. Rozeznaj wspólnie ze swoim księgowym, czy nowe rozporządzenie nadal zwalnia Cię z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej? Jeśli nie, zaplanuj kupno kasy, najlepiej zarezerwuj odpowiednią dla siebie kasę. Pozwoli to nam jako serwisowi, odpowiednio zaplanować programowanie kas, szkolenia użytkowników i fiskalizacje, producentom kas natomiast - wyprodukować odpowiednią ilość urządzeń.

Zadzwoń, zarezerwuj kasę dla siebie: 510 22 86 87 lub 510 22 86 87

 

Dlaczego warto kupować w małych sklepikach?

Email Drukuj

Czytacie etykiety na produktach? Ja osobiście czytam i pamiętam, że kiedy zaczęłam to robić stwierdziłam, że... właściwie nie ma co kupić. Wszystko ma tyle dodatków chemicznych, że strach to jeść. Powoli jednak w gąszczu innych znalazłam produkty, które przynajmniej wg etykiety są w miarę zdrowe. Długi czas kłopot miałam jednak np. z chrzanem. Zazwyczaj widnieje w jego opisie, że ma tylko 50% chrzanu, a reszta to dodatki typu cukier ocet, ale także skrobia modyfikowana kukurydziana, guma guar, pirosiarczyn sodu. W końcu znalazłam w dwóch małych sklepikach słoiczki z chrzanem wyprodukowane przez dwie nieznane mi lokalne firmy. Obok stały dżemy bez syropu glukozowo-fruktozowego i niepoddawane obróbce cieplnej miody. Wszystko jasne: małe firmy czyli wręcz domowa niewielka produkcja nie ma szans wprowadzić swoich produktów do dużych sklepów, więc wstawia je do małych. Wygrywają na tym i małe sklepiki, bo mają towar, którego nie ma w marketach, i klienci, którzy kupują zdrowy produkt. Odwiedzajmy więc małe sklepiki, które dają szansę lokalnym zdrowym produktom, nie uzależniajmy się tylko od gigantów, nasze zdrowie na pewno na tym zyska.

 


Strona 1 z 3

Menu witryny

certyfikat
Created by SoftMatrix