Imadium

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących

Email Drukuj

Dnia 1-go maja 2019 roku weszło nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących a wraz z nim mnóstwo zmian. Trudno wszystko ogarnąć jednocześnie, więc na początek najpilniejszy termin:

Wszyscy podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży za pomocą kas fiskalnych zobowiązani są zapoznać osoby obsługujące kasy, o zasadach prowadzenia tejże ewidencji a osoby obsługujące kasy powinny podpisać oświadczenie (wg wzoru z rozporządzenia zał. 1 str. 20 i 21) o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Do 31 maja 2019 roku do podpisania takiego oświadczenia zobligowani są wszyscy działający przed wejściem tego przepisu.

Poniżej odpowiednie fragmenty rozporządzenia: 

"§ 6 ...

3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.

6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia

§ 58.

Osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r."

Link do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000816

Oczywiście ta wiadomość jest tylko sygnałem do zgłębienia tematu, bo prawnikami ani księgowymi nie jesteśmy :)


 

Dodaj komentarz


Menu witryny

certyfikat
Created by SoftMatrix